Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Switch to desktop Register Login

Komunikat dot. kursu Grassroots D

Wydział Szkolenia Kujawsko-Pomorskiego ZPN informuje, że trwa sondaż/nabór na kurs Grassroots D, w trakcie którego można uzyskać uprawnienia do prowadzenia zespołów seniorów B klasy.

Kurs odbywać się będzie w formie dwóch sesji sobota-niedziela w odstępie dwutygodniowym. Koszt kursu to 250 zł.

Możliwość przeprowadzenia kursu na przełomie września i października.

Prosimy o sondażowe składanie zgłoszeń do udziału w kursie z podaniem następujących danych:

Nazwisko

Imię 

Nr telefonu

adrse email

adres zamieszkania

 

 

 

 

 

Tabelę z danymi kontaktowymi należy wysłać na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.   z dopiskiem kurs Grassrotts D.

W przypadku oczekiwanego zainteresowania zostanie wyznaczone spotkanie organizacyjne w siedzibie K-PZPN oraz zostaną wysłane komunikaty w celu aplikowania poprzez system PZPN24.

Zgodnie z § 4 Uchwały nr V/75 z dnia 25 maja  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA, kandydaci muszą spełniać następujące kryteria:

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl - wniosek zawierający:

a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail wnioskodawcy,

b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca  wykonywał swój zawód,  

c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,

d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej. 

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:

a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej, 

b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski - w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały, 

c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia, d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności  za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego, e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do  podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,

g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Wydział Szkolenia K-PZPN

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Top Desktop version