Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Switch to desktop Register Login

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH W SEZONIE 2017/2018

 REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH K-PZPN

O MISTRZOSTWO LIG JUNIORÓW STARSZYCH, JUNIORÓW MŁODSZYCH,

 TRAMPKARZY, MŁODZIKÓW ORAZ KLAS ORLIKÓW, ŻAKÓW

NA SEZON 2017 / 2018

 

ROZDZIAŁ I

 Postanowienia ogólne

 § 1

 Kujawsko - Pomorski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki na szczeblu Związku o mistrzostwo lig juniorów starszych, młodszych, trampkarzy, młodzików oraz klas orlików i żaków.

 W rozgrywkach o mistrzostwo w ligach III i niższych biorą udział drużyny podzielone na grupy. Drużyny w klasie orlików i żaków grają systemem turniejowym terytorialnie.

 § 3

 Zawody o mistrzostwo w poszczególnych ligach i klasach rozgrywkowych rozgrywane są w ustalonych terminach zgodnie z terminarzami rozgrywek, na  podstawie  przepisów  gry  w  piłkę  nożną, zgodnie  z  niniejszym regulaminem i aktualnie obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.

 § 4

 Do rozgrywek K-PZPN nie będą dopuszczone zespoły nie posiadające aktualnej licencji klubowej.

 § 5

             Rozgrywki prowadzone są systemem jesień – jesień oraz wiosna – wiosna.

 

 ROZDZIAŁ II

 Boiska

 § 6

  1. Zawody mistrzowskie są rozgrywane wyłącznie na boiskach zweryfikowanych dla danej lub wyższej klasy, położonych w miejscu siedziby klubu , określonym w jego statucie.

  2. Weryfikacje  boisk  przeprowadzają K-PZPN  w  Bydgoszczy  i  właściwe terenowo Podokręgi w Toruniu i Włocławku.

  3. Protokół weryfikacji boiska winien być wywieszony w szatni sędziowskiej lub innym  pomieszczeniu  klubowym   dostępnym  w czasie zawodów.  Drugi egzemplarz protokołu przechowuje w swoich aktach K-PZPN i właściwe terenowo Podokręgi w Toruniu i Włocławku.

 4. Klub ma obowiązek zwrócić się na piśmie do K-PZPN w Bydgoszczy   lub właściwych terenowo podokręgów o dokonanie weryfikacji:

 - po raz pierwszy nowego boiska

 - z chwila upływu terminu ważności dotychczasowej weryfikacji boiska

 - po przeprowadzeniu modernizacji lub remontu płyty boiska

 - w przypadku remontu lub renowacji płyty boiska lub braku zastępczego w miejscowości siedzibie  klubu, klub  zobowiązany jest   do zabezpieczenia zastępczego boiska  w najbliżej położonej miejscowości.

 5.Kluby gospodarze są w pełni odpowiedzialne za przygotowanie boisk do zawodów mistrzowskich.

 6.Kluby, które nie dopełniły tego obowiązku i z winy których zawody nie odbyły się, ponoszą konsekwencje regulaminowe.

 7.  W przypadku gdy płyta boiska jest niezdatna do gry, klub posiadający więcej niż jedno boisko jest zobowiązany udostępnić inne boisko do gry , z zachowaniem zastrzeżeń zawartych w punkcie 1.

 8.Młodzicy rozgrywają zawody mistrzowskie na  boiskach pełnowymiarowych skróconych /od linii pola karnego do linii pola karnego/ a rzut rożny wykonują z punktu odległego 26 metrów od słupka bramkowego. Inne wymiary:

 a/ linia pola karnego w odległości 9 metrów od bramki

 b/rzut karny z odległości 9 metrów na wprost środka bramki /z linii pola karnego/

 c/ bramki o wymiarach 2 metry na 5 metrów (przytwierdzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawodników).

9.1 Orlicy rozgrywają zawody mistrzowskie na boiskach typu „Orlik 2012”. Kluby nie posiadające tego typu boisk wyznaczają boisko o wymiarach jak w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu – rubryka Orlik.

9.2. Rzut karny z odległości 9m od środka linii bramkowej w głąb boiska. Bramki o wymiarach 5m x 2m.

9.3. Żaki rozgrywają zawody na boiskach typu „Orlik 2012” pomniejszonych wg wymiarów jak w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu – rubryka Żak.

9.4. Rzut karny z odległości 7m od środka linii bramkowej w głąb boiska.

 9.5. Bramki o wymiarach 3m x 1,55m

10.Zawody w kategorii młodzików i orlików rozgrywa się wyłącznie piłkami nr 4 a w   kategorii żaków piłkami nr 3.

11. Zawodnicy w kategorii trampkarzy, młodzików, orlików i żaków mogą rozgrywać spotkania wyłącznie w obuwiu miękkim.

 12.Obiekty sportowe muszą być wyposażone w tablice informacyjne i regulaminy stadionów.

 

 ROZDZIAŁ III

 Zawodnicy

 § 7

 1. W rozgrywkach o mistrzostwo wszystkich lig i klas rozgrywkowych mogą brać udział wyłącznie   zawodnicy zarejestrowani w systemie extranet do właściwego związku piłki nożnej i uprawnieni do gry przez K-P ZPN w Bydgoszczy lub właściwe terenowo Podokręgi w Toruniu i Włocławku pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych konsekwencji dyscyplinarnych.             

 2. Potwierdzenie do klubu i uprawnienie do gry może otrzymać zawodnik z chwilą ukończenia 7 lat.

 Klub zgłasza zawodnika do potwierdzenia w systemie extranet. Kujawsko-Pomorski ZPN dokonuje potwierdzenia zawodnika po złożeniu przez klub prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego wygenerowanego z systemu extranet (dotyczy zawodników po raz pierwszy zgłaszanych i nie figurujących już w systemie extranet).

 3. Kluby posiadające drużyny w różnych ligach i klasach rozgrywkowych sporządzają wnioski do uprawnienia zawodników w systemie extranet oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej.

 4. Zawodnik musi być zgłoszony i uprawniony do gry w każdej z drużyn danego klubu, w których będzie brał udział w sezonie rozgrywkowym.                                                                                                           

 5. Obowiązujące kategorie wiekowe dla zawodników młodzieżowych w sezonie rozgrywkowym 2017/2018:

 - juniorzy starsi (kategoria A)                         - zawodnicy urodzeni w latach 1999 i 2000

 - juniorzy młodsi (kategoria B)                     - zawodnicy urodzeni w latach 2001 i 2002

 - trampkarze (kategoria C)                             - zawodnicy urodzeni w latach 2003 i 2004

- młodzicy

 (kategoria D1)                        - zawodnicy urodzeni w latach 2005 i młodzi

 (kategoria D2)                        - zawodnicy urodzeni w latach 2006 i młodsi

 - orlicy (kategoria E)                                     - zawodnicy urodzeni w latach 2007 i 2008 i młodsi

 - żacy (kategoria F)                                       - zawodnicy urodzeni w latach 2009 i 2010

                                                                            z chwilą ukończenia 7 lat

6.  Nie jest dozwolona gra zawodników   starszej kategorii wiekowej  w grupach wiekowych młodszych.

7.  Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów lig juniorów starszych i juniorów młodszych  może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych  (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w  terminach:

 -  od 1 lipca do 31 sierpnia

 - od 1 lutego do dnia rozpoczęcia się rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej w której występuje klub pozyskujący

 8. Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 , może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

 - od 1 lipca do 30 września

 - od 1 lutego do dnia rozpoczęcia się rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej w której występuje klub pozyskujący. 

 9. Zawodnicy mogą być transferowani czasowo do gry w innym klubie w okresach przewidzianych w punktach 7 i 10. Transfer czasowy zawodnika do tego samego klubu   może   być przeprowadzony tylko jeden raz  niezależnie od okresu trwania tego transferu.

 11. Zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje po przedłożeniu następujących dokumentów:

 a) umowa transferowa zawarta pomiędzy klubami określająca datę zawarcia umowy, strony umowy, wysokość kwoty transferowej oraz terminy płatności- wyłącznie w przypadku zawodnika pozyskanego na zasadzie transferu definitywnego lub czasowego,

 b) oświadczenie klubu odstępującego o zwolnieniu zawodnika- w przypadku pozyskania zawodnika niezwiązanego umową (kontraktem) lub deklaracją gry amatora z innym klubem

 c) kserokopia zapłaty ewentualnego ekwiwalentu- w przypadku pozyskania zawodnika niezwiązanego umową (kontraktem) lub deklaracją gry amatora z innym klubem

 d) podanie zawodnika o przyjęcie do klubu pozyskującego

 e) zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na zmianę przynależności klubowej- w przypadku zawodników niepełnoletnich

 f) oświadczenie o wyrejestrowaniu zawodnika- w przypadku pozyskania zawodnika z innego ZPN.

 

§ 8

1.      W rozgrywkach lig juniorów starszych i młodszych oraz trampkarzy zaleca się wpisanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie stałych numerów dla 18 podstawowych zawodników, natomiast w lidze i klasach młodzików orlików i żaków zaleca się wpisanie 18 zawodników.

2. Nazwiska kapitanów drużyn muszą być podkreślone i oznaczone skrótem "kpt", a przy nazwiskach bramkarza i bramkarza rezerwowego powinno znaleźć się oznaczenie "br".

 Zawodnicy rozpoczynający grę w drużynach juniorów i trampkarzy w rubryce sprawozdania sędziowskiego - liczba porządkowa (Lp.) - muszą być wpisani w pozycjach od l do 11 i posiadać koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w rubryce - nr na koszulce.

  3.         Liczba zawodników w pozostałych kategoriach:

a/ młodzicy – 8 zawodników + bramkarz

b/ orliki – 6 zawodników + bramkarz

c/ żacy – 4 zawodników + bramkarz

Numery na koszulkach o wysokości co najmniej 30 cm powinny być w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki i być widoczne z dalszej odległości.

Kapitanowie drużyn muszą posiadać na rękawach widoczne opaski.

  1. Minimalna ilość zawodników w poszczególnych kategoriach upoważniająca sędziego do prowadzenia zawodów:

 a)      Junior Starszy, Młodszy, Trampkarz – 7 zawodników

 b)      Młodzik – 6 zawodników

 c)      Orlik – 4 zawodników

 d)      Żak – 3 zawodników

 5. Na ławce rezerwowych, poza zawodnikami rezerwowymi   wpisanymi do protokołu, może przebywać najwyżej 6 osób. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane w załączniku do sprawozdania meczowego. Osoby wpisane do protokołu jako I trener / II trener / trener bramkarzy muszą posiadać aktualne licencje trenerskie

6. Zawodnik wykluczony  z gry przez sędziego nie może przebywać na ławce rezerwowych.

 7. Przed rozpoczęciem zawodów, kierownicy drużyn    obowiązani  do dostarczenia sędziemu  wypełnionych czytelnie składów drużyn na  druku sprawozdania z zawodów.

 8. W spotkaniach barażowych mogą brać udział zawodnicy danego klubu odpowiadający określonej kategorii wiekowej z różnych list potwierdzonych przez K-PZPN lub właściwe terenowo Podokręgi w Toruniu i Włocławku.                                                                 

                                                                  § 9

 1.Zawodnicy wpisani do protokołu zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie

 2.      Zawodnicy są zobowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia badań.

 3.       Wyniki badań lekarskich muszą być wpisane do książeczek  sportowo - lekarskich.                

 4.      Przed zawodami sędziowie mają obowiązek sprawdzenia książeczek sportowo- lekarskich wszystkich zawodników.

 5. Sędziowie  mają obowiązek  nie dopuścić zawodników do gry nie posiadających ważnych badań lekarskich.

 6. Zawodnicy muszą pod skarpetkami posiadać ochraniacze goleni. Sędzia nie ma prawa dopuścić do gry zawodników nie spełniających powyższego warunku.

                                                                   § 10

 1. Zawodnik wpisany do składu drużyny musi posiadać dowód tożsamości (elektroniczna karta zawodnika, dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport, prawo jazdy lub w przypadku zawodników nowo zgłoszonych – kserokopię formularza rejestracyjnego)                                                                                                                                                                        

 2. Sędziowie mają obowiązek sprawdzić tożsamość i książeczki (karty) zdrowia wszystkich zawodników przed rozpoczęciem zawodów na płycie boiska.

 3. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości co do tożsamości zawodnika biorącego udział w zawodach i nie może tego stwierdzić na podstawie karty zawodniczej - karty   elektronicznej zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego , przedstawić  ważny dokument tożsamości (dowód osobisty , paszport , legitymację szkolną itp.). Musi to uczynić przed zawodami , w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.   Sędzia zawodów, a nie kapitan drużyny, decyduje i zajmuje jednoznaczne stanowisko czy jest to ten zawodnik czy nie. Swoje stanowisko wpisuje do sprawozdania z zawodów.

 4. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny , do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu zawodów nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziego.

 

ROZDZIAŁ IV

Sędziowie

 § 11

 Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów K-PZPN.

 § 12

 1.         Jeżeli   wyznaczony   do   prowadzenia   zawodów   sędzia   związkowy   z jakichkolwiek powodów nie stawi się, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia  zawodów zawiadomić otym kapitana   drużyny   gości   wzywając   go   do   przedstawienia   kandydata do prowadzenia  spotkania.

 2. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego. W przypadku gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie, przeprowadzone w obecności  kapitanów drużyn. Fakt wyboru musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów własnoręcznymi  podpisami  kapitanów  drużyn.  Za  dostarczenie prawidłowego  sprawozdania z tych zawodów w terminie do 48 godzin do prowadzącego dane klasy rozgrywkowe tj. K-PZPN w Bydgoszczy lub właściwych terenowych Podokręgów odpowiedzialny jest gospodarz  lub organizator zawodów.                                                

 3.Nie wybranie sędziego i nie rozegranie zawodów spowoduje weryfikację tych zawodów jako obustronny walkower lub jako walkower na niekorzyść tej drużyny, która nie wyrazi zgody na przeprowadzenie zawodów przez sędziego wyłonionego drogą losowania.

 4. Jeżeli z wyznaczonej przez Kolegium Sędziów trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia zawodów, jego funkcję automatycznie przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany przez Kolegium Sędziów.

 5. W przypadku nie stawienia się jednego ze związkowych sędziów asystentów, kapitan drużyny gospodarzy obowiązany jest przedstawić sędziemu   kandydata na sędziego asystenta. Natomiast w przypadku nie  stawienia się obu związkowych sędziów asystentów, wówczas kapitanowie obu drużyn obowiązani są do przedstawienia sędziemu zawodów po jednym kandydacie na sędziów asystentów.

 6. Każde zawody niezależnie od zaistniałych opóźnień lub niezgodności muszą być rozegrane jako mistrzowskie lub pucharowe, pod rygorem walkoweru, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozegrają je jako towarzyskie, jest nie­ważna.

 § 13

 1. Sędziom i obserwatorom delegowanym na zawody, kluby wypłacają ekwiwalent na podstawie delegacji wystawionej zgodnie z przepisami ustalonymi przez PZPN oraz odprowadzają podatek do właściwego dla siedziby klubu Urzędu Skarbowego.

2. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów , przybyłym
sędziom i obserwatorom przysługuje zwrot kosztów podróży i diet oraz 50%
ekwiwalentu.

 

ROZDZIAŁ V

 Zasady rozgrywek

 § 14

 1. W rozgrywkach o mistrzostwo I i II ligi juniorów, trampkarzy i młodzików może brać udział tylko jedna drużyna tego samego klubu. Pierwsze i drugie ligi we wszystkich kategoriach wiekowych liczą po 8 zespołów.

 2.W rozgrywkach ligi III i niższych  juniorów starszych i młodszych, trampkarzy i młodzików  może występować więcej drużyn z tego samego klubu, pod warunkiem rozmieszczenia ich w różnych grupach rozgrywkowych. Trzecie i niższe ligi we wszystkich kategoriach prowadzone są w grupach terytorialnych i liczą od 6 do 8 zespołów.

 3. Junior Starszy (kategoria junior A)

 3.1 W rundzie jesiennej I ligi juniora starszego drużyny rozgrywają ze sobą dwa spotkania u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość. Drużyny które zajmą miejsca 7-8 zostaną zdegradowane do II ligi

 3.2 W rundzie wiosennej I ligi juniora starszego drużyny rozgrywają ze sobą dwa spotkania u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość. Drużyna która zajmie pierwsze miejsce uzyska prawo gry w barażach o udział w rozgrywkach CLJ U-19. Drużyny które zajmą miejsca 7-8 zostaną zdegradowane do II ligi.

 W przypadku awansu  mistrza I ligi do CLJ  - do II ligi spada 8 drużyna I ligi

 W przypadku spadku drużyny z kujawsko pomorskiego z ligi CLJ oraz braku awansu mistrza I ligi do CLJ do II ligi spadają drużyny z miejsca 6-8

 3.3 W rundzie jesiennej II ligi juniora starszego drużyny rozgrywają ze sobą dwa spotkania u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość. Drużyny które zajmą miejsca 1-2 uzyskają awans do I ligi, a drużyny z miejsc 5-8 zostaną zdegradowane do poszczególnych grup III ligi zgodnie z zasadą podziału terytorialnego.

 3.4 W rundzie wiosennej II ligi juniora starszego drużyny rozgrywają ze sobą dwa spotkania u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość. Drużyny, które zajmą miejsca 1-2 uzyskają awans do I ligi, a drużyny z miejsc 5-8 zostaną zdegradowane do poszczególnych grup III ligi zgodnie z zasadą podziału terytorialnego.

 3.5 Rozgrywki III ligi juniora starszego prowadzone są w grupach według podziału terytorialnego. Ilość grup będzie zależna od ilości drużyn zgłoszonych do rozgrywek.

 3.6 W rundzie jesiennej III ligi juniora starszego drużyny rozgrywają ze sobą dwa spotkania u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość. Drużyny, które zajmą pierwsze miejsca w poszczególnych  grupach awansują do II ligi. W przypadku, gdy liczba grup będzie większa  niż 4, zostaną przeprowadzone zawody barażowe.

 3.7 W rundzie wiosennej III ligi juniora starszego zawody prowadzone są według tych samych zasad co w rundzie jesiennej.

 4. Junior Młodszy (kategoria junior B)

 4.1 W rundzie jesiennej i wiosennej I ligi juniora młodszego drużyny rozgrywają ze sobą po dwa spotkania u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość. Drużyna, która zajmie po każdej rundzie 1 miejsce uzyska prawo gry w barażach o udział w rozgrywkach CLJ U-17. Drużyny, które zajmą miejsca 7-8 po każdej rundzie zostaną zdegradowane do II ligi.

 W przypadku awansu  mistrza I ligi do CLJ do II ligi spada 8 zespół I ligi

 W przypadku spadku drużyny z kujawsko pomorskiego z ligi CLJ oraz braku awansu mistrza I ligi do CLJ do II ligi spadają drużyny z miejsca 6-8

 4.2 W rundzie jesiennej i wiosennej II ligi juniora młodszego drużyny rozgrywają ze sobą po dwa spotkania  u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość. Drużyny, które zajmą miejsca 1-2 po każdej rundzie awansują do I ligi, a drużyny z miejsc 5-8 po każdej rundzie zostają zdegradowane do poszczególnych grup III ligi zgodnie z zasadą podziału terytorialnego.

 4.3 Rozgrywki III ligi juniora młodszego prowadzone są w grupach według podziału terytorialnego. Ilość grup będzie zależała od ilości drużyn zgłoszonych do rozgrywek.

 4.4 W rundzie jesiennej i wiosennej III ligi juniora młodszego drużyny rozgrywają ze sobą po dwa spotkania u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość. Drużyny, które zajmą pierwsze miejsca w poszczególnych grupach po każdej rundzie uzyskają prawo do gry w zawodach barażowych o awans do II ligi.

 5. Trampkarz (kategoria junior  C) i Młodzik (kategorie junior  D1 i D2)

 5.1 W rundzie jesiennej i wiosennej I ligi trampkarza i młodzika (D1, D2) drużyny rozgrywają ze sobą po dwa spotkania u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość. Drużyna, która zajmie po każdej rundzie 1 miejsce w kategorii trampkarza uzyska prawo do gry w barażach o udział w rozgrywkach CLJ U-15. Drużyny, które zajmą po każdej rundzie miejsca 7-8 w kategoriach trampkarza i młodzika (D1,D2) zostaną zdegradowane do II ligi.

 W przypadku awansu  mistrza I ligi do CLJ z I ligi - do II ligi spada 8 drużyna I ligi

 W przypadku spadku drużyny z kujawsko pomorskiego z ligi CLJ oraz braku awansu mistrza I ligi do CLJ do II ligi spadają drużyny z miejsca 6-8

 5.2 W rundzie jesiennej i wiosennej II ligi trampkarza i młodzika (D1, D2) drożyny rozgrywają ze sobą po dwa spotkania u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość. Drużyny, które po każdej rundzie zajmą miejsca 1-2 w swoich kategoriach awansują do I ligi, a drużyny z miejsc 5-8 zostaną zdegradowane do poszczególnych grup III ligi zgodnie z zasadą podziału terytorialnego.

 W rundzie jesiennej i wiosennej III ligi trampkarza i młodzika (D1, D2) drużyny rozgrywają ze sobą po dwa spotkania u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość. Drużyny, które zajmą po każdej rundzie pierwsze miejsca w swoich grupach terytorialnych awansują do II ligi, a drużyny, które zajmą 5-6 miejsce w przypadku grup 6 zespołowych lub 7-8 miejsce w przypadku grup 8 zespołowych zostaną zdegradowane do IV ligi z zasadą podziału terytorialnego

 5.4 W przypadku zgłoszenia dużej liczby drużyn do rozgrywek trampkarza i młodzika (D1, D2) zostanie utworzona IV liga w grupach terytorialnych. Zasady gry w IV lidze będą obowiązywały jak w lidze III.

 W rundzie jesiennej i wiosennej IV ligi trampkarza i młodzika (D1, D2) drużyny rozgrywają ze sobą po dwa spotkania u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość. Drużyny, które zajmą po każdej rundzie pierwsze miejsca w swoich grupach terytorialnych awansują do III ligi w przypadku zbyt dużej ilości grup IV ligowych otrzymają prawo do rozegrania barażu o awans do III ligi

 6.  Czas trwania zawodów wynosi:

 - dla drużyn juniorów starszych                    2 x 45 minut  z  15 minutową przerwą

 - dla drużyn juniorów młodszych                  2 x 40 minut  z  15 minutową przerwą

 - dla drużyn  trampkarzy                                2 x 35 minut  z  15 minutową przerwą

 - dla drużyn  młodzików                              2 x 30 minut  z  15 minutową przerwą

 - dla drużyn orlików                                     1 x 25 minut ze zmianą stron po 12,5 min.

 - dla drużyn żaków                                       1 x 20 minut ze zmianą stron po 10 min.  

 7. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku:

 - 3 punkty za zwycięstwo;

 - 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis);

 - 0 punktów za spotkanie przegrane.

8. Drużyny uprawnione są do wymiany:

 - w zawodach lig juniorów starszych czterech zawodników przez cały okres trwania zawodów;

 - w zawodach lig juniorów młodszych siedmiu zawodników przez cały okres trwania zawodów;

 - w zawodach lig trampkarzy i młodzików dowolna liczba zmian (zmiany powrotne)

 - w zawodach klas orlików i żaków dowolna liczba zmian (zmiany powrotne)

 9. Zmiany zawodników należy zgłaszać  u sędziego  asystenta z  czerwoną chorągiewką  wręczając   mu   kartkę  z   nazwiskiem   i   numerem   zawodnika schodzącego i wchodzącego, minutę w której nastąpiła zmiana i nazwę drużyny. Kartki odnoszące się do zmian zawodników w czasie trwania zawodów w drużynach juniorów sędzia zobowiązany jest załączyć do sprawozdania z zawodów.

 10.   Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach wyznaczonych przez WGIE K-PZPN iwłaściwe  terenowo  Podokręgi  w  Toruniu  i  Włocławku, podanych   zainteresowanym   klubom   w   oficjalnym   terminarzu. Godziny rozpoczęcia zawodów ustala gospodarz w przedziale 10.00-17.00, najpóźniej na taką godzinę, aby zawody zakończyć przed zapadnięciem zmroku. Zawody piłki nożnej przy świetle elektrycznym można rozgrywać w soboty z zastrzeżeniem ich rozpoczęcia najpóźniej o godzinie 19-tej. Dopuszcza się również możliwość rozgrywania zawodów w pozostałe dni tygodnia pod warunkiem rozpoczęcia zawodów najpóźniej o godzinie 19-tej i po uprzednim uzyskaniu zgody drużyny przeciwnej.

 11. W terminarzu rozgrywek, termin sobotnio/niedzielny należy traktować jako jeden termin.

 12. W rozgrywkach młodzieżowych obligatoryjne terminy wyznaczone przez gospodarzy zawodów w sobotę lub w niedzielę są obowiązujące tzn., że drużyny przeciwników muszą przybyć na zawody w wyznaczonym terminie w sobotę lub w niedzielę bez prawa przekładania zawodów z soboty na niedzielę przez gospodarza zawodów. 

 13. Na  podstawie  terminarza  kluby  pełniące rolę   gospodarza   zawodów,
obowiązane są ustalić daty, godziny i miejsca rozgrywania zawodów na całą rundę rozgrywkową w systemie extranet najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek danej klasy.

 14. W uzasadnionych przypadkach, ustalone daty i godziny zawodów, mogą być zmienione przez kluby gospodarzy w systemie extranet wg zasad:

 a) zmiana daty lub godziny przez klub gospodarza  (w obrębie tego samego terminu tj. sobota/niedziela) w okresie dłuższym niż 14 dni przed wyznaczonym uprzednio terminem nie wymaga zgody klubu gości i akceptacji K-P ZPN; zmiana daty zawodów wymaga zgody klubu gości i akceptacji K-P ZPN

 b) zmiana daty lub godziny przez klub gospodarza w okresie krótszym niż 14 dni do 4 dni przed wyznaczonym uprzednio terminem wymaga zgody klubu gości, przedłożenia kopii dowodu wpłaty regulaminowej kwoty 50,00 i akceptacji K-P ZPN; wnioski nie spełniające w/w warunków nie będą rozpatrywane

 c) zmiana daty lub godziny przez klub gospodarza w okresie krótszym niż 4 dni jest niedozwolona

 d) przełożone zawody muszą zostać rozegrane najpóźniej w okresie 14 dni od uprzednio wyznaczonej daty; nowy termin nie może być ustalony po zakończeniu sezonu rozgrywkowego.

 15. W wyjątkowych przypadkach WGiE, organu prowadzącego rozgrywki, w danym regionie może dokonać z własnej inicjatywy zmiany terminu lub ogłosić zakaz gry.

 16. WGiE może wyznaczyć jednakowy termin rozegrania zawodów przez wszystkie drużyny lub niektóre pary, dwóch kolejek przed zakończeniem sezonu rozgrywkowego. Przełożenie zawodów w terminie obligatoryjnym może nastąpić wyłącznie za zgodą WGiE. Wszelkie uzgodnienia między klubami nie będą honorowane.

 17. W przypadkach, gdy mimo  stawienia się obu drużyn, zawody nie dojdą do skutku lub zostaną przerwane z przyczyn niezależnych od obu zespołów, gospodarz  zawodów  po   uzgodnieniu   z  przeciwnikiem,  obowiązany jest wyznaczyć nowy termin (najpóźniej w okresie 14 dni) rozegrania zawodów i dokonać wpisu do sprawozdania z zawodów oraz zawiadomić o tym na piśmie WGiE. Jeżeli zawody zostaną przerwane w drugiej połowie spotkania, WGiE może je zweryfikować zgodnie  z  wynikiem  uzyskanym na  boisku  do  chwili  ich przerwania.

 18. Drużyna, która nie rozegra ogółem trzech  wyznaczonych spotkań,  zostanie wycofana z rozgrywek i ukarana karą finansową w kwocie 300 zł.

 19. Weryfikacje spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:

 - w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań, anuluje się wyniki
dotychczasowych meczów;

 - w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań , zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku , natomiast w pozostałych nie rozegranych  meczach przyznaje się walkowery dla przeciwnika.

 20. Zawody należy zweryfikować jako walkower 3:0 na niekorzyść:

 a) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub prawach uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach, zgodnie z paragrafem 22 Uchwały nr IX/140 zarządu PZPN z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami);    

 b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;

 c)drużyny która nie przygotowała boiska do gry stosownie z obowiązującymi
przepisami;

 d)drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie jejuszkodzenia nie zastąpi jej inną przepisową piłką;

 e) drużyny gospodarza lub gości jeżeli na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia i z tego powodu zawody zostały zakończone przed upływem ustalonego czasu gry. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od zweryfikowania zawodów jako przegranych 0:3 na niekorzyść drużyny gospodarza lub gości z przyczyn wiążących się z naruszeniem zasad bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.

 f) drużyny która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z przepisami;

 g) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry, albo potwierdzony lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;

 h) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej;

 i) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener w czasie zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane;

 j) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry lub w której liczba zawodników będzie mniejsza niż wskazana w punkcie 4 paragrafu 8.

 k) drużyny, której kibic - przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane;

 l) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przed upływem ustalonego czasu gry;

 m) drużyny, której zawodnik wykluczony przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut;

 n) drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład zawodników wraz  z załącznikiem.

 21. Zawody mogą być zweryfikowane jako walkower 0:3 na niekorzyść drużyny , która nie powiadomi przeciwnika o godzinie , miejscu i terminie rozegrania zawodów w sposób wskazany w regulaminie, w terminarzach rozgrywek lub w pismach zmieniających z urzędu termin rozegrania określonych zawodów przez WGiE. 

 22. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny, zostaną one ukarane obustronnym walkowerem.

 23.  W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli
walkower - utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych
bramek drużyny ukaranej.

 24.    Powołanie do reprezentacji narodowej lub K-PZPN względnie na zgrupowanie szkoleniowe, więcej niż trzech zawodników z danej drużyny klubu, może być powodem  do przełożenia zawodów mistrzowskich lub pucharowych na inny termin wyznaczony przez WGiE na wniosek klubu złożony z 10 dniowym wyprzedzeniem.

a)  zawodnik powołany do reprezentacji lub na zgrupowanie szkoleniowe kadry zobowiązany jest do stawienia się w ustalonym czasie na zawody lub zgrupowania szkoleniowe. Klub zawodnika nie jest uprawniony do podejmowania decyzji o jego zwolnieniu ze stawienia się na wyznaczone zawody lub zgrupowanie reprezentacji.

 b) zawodnik , który na skutek kontuzji lub choroby nie może stawić się na zawody lub zgrupowanie kadry lub reprezentacji, zobowiązany jest do przedstawienia w K - PZPN stosownego zaświadczenia lekarskiego.

 c) zawodnik powołany do zespołu reprezentacji lub na zgrupowanie kadry , o których mowa w punkcie 24 , ale w nich nie uczestniczy  bez zgody Związku , nie może brać udziału w najbliższych zawodach mistrzowskich i pucharowych w zespole swojego klubu pod rygorem orzeczenia walkoweru.

 25. Inne zawody, turnieje i wyjazdy organizowane w trakcie sezonu 2017/2018 nie mogą kolidować z terminarzem rozgrywek mistrzowskich K-PZPN.                                        

 

       ROZDZIAŁ VI

 Obowiązki gospodarza zawodów

 § 15

 1. Klub organizujący zawody odpowiedzialny jest za swoich przedstawicieli, trenerów, instruktorów i zawodników, a oprócz przygotowania boiska do gry według obowiązujących przepisów, stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie boiska.

 2. Utrzymanie porządku przed meczem, w czasie gry i po zawodach, ponadto zobowiązany jest do:

a)  zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również jej opuszczenia,

b) zapewnienia  widzom  wygodnych  i  bezpiecznych  miejsc   do  oglądania zawodów,

c) wyznaczenia odpowiedniej  ilości porządkowych z opaskami (lub innymi widocznymi oznaczeniami), którzy mają czuwać nad zachowaniem publiczności, a w razie nagłej potrzeby usunąć widzów naruszających ład i spokój na obiekcie. Listę porządkowych należy dostarczyć przed zawodami delegatowi lub obserwatorowi, a w razie ich niewyznaczenia sędziemu głównemu.

d) wpisania do sprawozdania z zawodów nazwiska dyżurującego przedstawiciela  służby  medycznej, który jestzobowiązany potwierdzić ten fakt swoją pieczątką i własnoręcznym podpisem. Gospodarz zobowiązany jest zapewnić odpowiedni środek lokomocji , jeżeli zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.

e) zabezpieczenia urządzeń sanitarnych, szatni, noszy z obsługą itp.,

f)  wydzielenia specjalnych miejsc dla posiadaczy legitymacji i kart wolnego wstępu, przedstawicieli prasy, radia, TV, oraz umożliwienie im  korzystania ze środków łączności,

g)  zapewnienia blankietów sprawozdań i załączników do sprawozdań,

h)  powiadomienia o terminie zawodów miejscową policję i straż miejską oraz ściśle   z nimi współpracować w celu zachowania porządku przed, w trakcie i po zawodach

3. Nie przestrzeganie przez gospodarzy zawodów obowiązujących zasad wymienionych w punkcie l i 2 , spowoduje nałożenie na klub kary finansowej oraz kar dyscyplinarnych, przewidzianych w odpowiednich regulaminach PZPN  i  K-PZPN.

 4.W razie ewentualnego niebezpieczeństwa zagrażającego sędziom i drużynie gości, drużyna gospodarzy oraz organizator zawodów, obowiązani są zapewnić im wystarczającą ochronę. Jeżeli niebezpieczeństwo zagraża tylko sędziom, obowiązek  udzielenia ochrony i pomoc spoczywa na drużynie gości i gospodarzy              

         ROZDZIAŁ  VII

 Sprawy dyscyplinarne

 § 16

 1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców oraz sędziów, obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN  i  Regulaminie Rozgrywek ZPN. Indywidualnych kar pieniężnych nie stosuje się w rozgrywkach Młodzieżowych.

  2. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma ostrzeżenie / żółta kartka /, zostanie automatycznie ukarany:

             1)  przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu

                2) przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu

                 3) przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów

                4) przy każdym kolejnym czwartym ostrzeżeniu tj. 16, 20 itd. – karą dyskwalifikacjiw wymiarze 2 meczów.

  3. Zawodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich został wykluczony z gry / czerwona kartka / w wyniku otrzymania dwóch ostrzeżeń / żółtych kartek / ,  do rejestru ostrzeżeń wlicza się obie żółte kartki i ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną z tytułu ogólnej ilości żółtych kartek liczonych od początku sezonu.

  4. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki  zostaje automatycznie ukarany dyskwalifikacją w wymiarze 2 meczów.

 4a. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na :

             1. naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu

             2. innym, wysoce niesportowym zachowaniem  przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim

 - po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji nie niższą niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.

 4 b. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na

             1. pozbawieniu realnej szansy zdobycia bramki przez przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki ukaranego zawodnika, za które to przewinienie podyktowano rzut karny lub rzut wolny,

             2. pozbawieniu drużyny przeciwnika bramki lub realnej szansy na jej zdobycie, poprzez zagranie piłki ręką,    przy czym zagrywającym nie był bramkarz we własnym polu karnym,

             3. pozbawieniu drużyny przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki poprzez zachowanie bramkarza,             polegające na zatrzymaniu piłki ręką poza własnym polem karnym

             - wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu.

 5. Bieg kar, polegający na automatycznej dyskwalifikacji w wymiarze określonym liczbą meczów, rozpoczyna sięod meczu następującego po udzieleniu ostrzeżenia / żółtej kartki /lub wykluczenia/ czerwonej kartki/.

 Od tych kar nie można wnieść odwołania, kary te nie mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane.

 6. Karę dyskwalifikacji wymierza się poprzez zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów/ górna granica dyskwalifikacji wynosi 10 meczów / oraz czasowo w tygodniach, miesiącach lub latach. Do czasu dyskwalifikacji    w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy między rundami. Przyjmuje się, iż okres przerwy między rundami trwa od 1 grudnia do 1 marca następnego roku.

 7. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za otrzymane czerwone i żółte kartki, nie wykonane w rundzie jesiennej, zostanie automatyczne przeniesiona na kolejne mecze w rundzie wiosennej.

 Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za otrzymane czerwone kartki nie wykonane w rundzie wiosennej danego sezonu, zostanie automatyczne przeniesiona na kolejne mecze nowej edycji rozgrywek.

 8. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach mistrzowskich musi być wykonana w tej klasie rozgrywek, w której została wymierzona lub w tej klasie rozgrywek do której drużyna awansowała bądź została zdegradowana z zastrzeżeniem , że:

             a)  zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do danego klubu mogą odbyć karę dyskwalifikacji wyrażoną ilością meczów nie tylko w tej klasie rozgrywkowej, w której ją otrzymali ale również  w innym zespole danego lub innego klubu w następujących przypadkach:

             - gdy zawodnikowi okres wykonania kary przechodzi na rundę wiosenną danego sezonu a inna drużyna tego klubu do którego był zgłoszony, rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, w której zawodnik otrzymał karę

             - gdy zawodnik w okresie okna transferowego pomiędzy rundami danego sezonu zmieni przynależność  klubową, odbywa karę w zespole, w którym został uprawniony do gry.

             Do czasu wykonania kary dyskwalifikacji wynikającej z czerwonej kartki zawodnik nie może uczestniczyć  w żadnych rozgrywkach mistrzowskich.

 9. W przypadku dyskwalifikacji czasowej w wymiarze powyżej 3 miesięcy lub na stałe- zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych rozgrywkach piłkarskich, ani pełnić jakichkolwiek funkcji związanych z działalnością w piłce nożnej.

10.W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia, udzielone ostrzeżenia /żółte kartki/  oraz wykluczenia /czerwone kartki/ wlicza się do rejestru ostrzeżeń i wykluczeń zawodnika.

 11. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, uwzględnia się przy odbywaniu kary dyskwalifikacji za przewinienia związane z grą.

 12. Zawodnikowi nie zalicza się do wykonania kary za żółte i czerwone kartki, w meczu , którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek a nie został rozegrany.

 13. W przypadku, gdy zawodnik otrzymał karę dyskwalifikacji z tytułu otrzymania żółtej lub czerwonej kartki, wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodnik nadal jest obowiązany do jej odbycia. Organ prowadzący rozgrywki jest zobowiązany do powiadomienia klubu o fakcie braku uprawnienia zawodnika do gry w kolejnych zawodach.

14. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma obowiązek sprawdzić   w macierzystym Związku / Okręgu / , jakie kary ciążą na danym zawodniku i uwzględnić w swojej ewidencji  wg następujących zasad :

             a) jeżeli zmiana barw klubowych następuje w ramach tej samej klasy rozgrywkowej, to zawodnik w dalszym ciągu posiada w rejestrze tę samą liczbę kartek, które posiadał dotychczas

             b) jeżeli zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej, to żółte kartki. które otrzymał   w poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowym klubie.

 15. Zawodnikowi w kategorii Juniora Starszego  lub Młodszego , otrzymane przez niego ostrzeżenia / żółte kartki /, należy liczyć oddzielnie w każdej klasie rozgrywkowej. Jeżeli zawodnik zgłoszony jest do zespołu seniorów otrzymane przez niego w tych rozgrywkach ostrzeżenia / żółte kartki / należy także liczyć oddzielnie w każdej klasie rozgrywkowej.

 16. Kluby posiadające drużyn juniorów w różnych klasach rozgrywkowych obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową ewidencję żółtych   i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej. 

 17. W zawodach trampkarzy, młodzików i orlików w celach wychowawczych sędzia może okresowo wykluczyć zawodnika z gry do 2 minuty, w tym najwyżej dwukrotnie tego samego zawodnika. Trzecie wykluczenie powoduje całkowite wyeliminowanie danego zawodnika z gry / czerwona kartka/ i podlega karze zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym. Drużyna w kategorii trampkarza i młodzika, w której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry, nie może wprowadzić w jego miejsce innego zawodnika. W kategorii orlika wykluczony zawodnik kończy grę, lecz drużyna gra w komplecie. W kategorii żaka ukaranego na dwie minuty zawodnika zastępuje się a drużyna gra w komplecie.

 18. Usunięcie przez sędziego w czasie meczu z ławki przeznaczonej dla zawodników rezerwowych którejkolwiek   ze znajdujących się tam osób jest równoznaczne z wykluczeniem / czerwona kartka / i podlega karze. Decyzja w tych sprawach należy do właściwego Wydziału Dyscypliny.

 19. Za brak należytego zabezpieczenia porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach , wobec organizatora zawodów, mają zastosowanie kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

 20. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega także klub przyjezdny w przypadku niewłaściwego zachowania się kibiców przyjezdnych w związku z zawodami, w wyniku czego doszło do naruszenia porządku i bezpieczeństwa  na zawodach.     

 21. Drużyna, która  bez usprawiedliwienia nie stawi się na zawody podlega karze dodatkowej (finansowej) w kwocie 300 zł.

 

ROZDZIAŁ VIII

                                                                  Awanse i spadki

                                                                                     § 17

 Mistrzowie lig K-PZPN juniorów, trampkarzy, młodzików i klasy orlików i żaków otrzymają po zakończeniu sezonu puchary ufundowane przez K-P ZPN.

 W rozgrywkach mistrzowskich wszystkich szczebli kolejność zespołów ustala się według ilości zdobytych punktów.

 W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decydują:

 1. przy dwóch zespołach:

 a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami;

 b) przy równej ilości punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniu tych drużyn;

 c) przy dalszej równości wg obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn;

 d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek;

 e) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich  spotkaniach z całego cyklu rozgrywek;

 f) w przypadku, gdy dwoma zespołami są zespoły, których kolejność decyduje o awansie, a także zespoły, których kolejność decyduje o spadku  stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b oraz c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym boisku wyznaczonym przez K-P ZPN.

 2. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się kolejno zasadami podanymi w ustępie 1 w punktach a, b, c, d oraz e.

 3.    Zasady awansów i spadków w kategoriach juniora starszego, juniora młodszego, trampkarza i młodzika (D1, D2) zawarto w § 14.

 

                                                                       ROZDZIAŁ IX

 § 18

                                                   Protesty i odwołania

 
 
 1.Protesty i odwołania dotyczące organizacji i przebiegu zawodów o mistrzostwo  juniorów starszych i młodszych, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków mogą być wnoszone do Wydziałów Gier i Ewidencji, Wydziałów Dyscypliny K-PZPN oraz Podokręgów   prowadzących dane rozgrywki jako I  instancji.

 2. Protesty i odwołania wnoszone do I instancji muszą wpłynąć  w terminie 48 godzin po zakończeniu zawodów.

 3. Protesty i odwołania mogą być wnoszone przez kluby, których drużyny rozegrały między sobą zawody.

 4. Odpisy lub kopie protestów i odwołań muszą być jednocześnie przesłane listem poleconym  do wiadomości przeciwnika.

 5. Do składanego protestu i odwołania musi być dołączone pokwitowanie o wpłacie na konto K-PZPN lub w kasie organu prowadzącego rozgrywki kaucji protestowej w wysokości 150 zł.

 6. Odwołania wnoszone do II instancji tj. Związkowej Komisji Odwoławczej K-PZPN należy przesłać najpóźniej w terminie 14 dni od uzyskania powiadomienia o podjętej decyzji w I instancji.

 7. Do składanego odwołania należy dołączyć pokwitowanie o wpłacie na konto K-PZPN kaucji w wysokości 150 zł.

 8. Protesty i odwołania nie potwierdzone pokwitowaniem o wpłacie kaucji protestowej lub których kopie nie zostały dostarczone przeciwnikowi nie będą rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu lub odwołania kaucja przepada, a w przypadku uwzględnienia protestu lub odwołania kaucja podlega zwrotowi.

 9. Decyzje podjęte w II instancji są ostateczne.

 

ROZDZIAŁ  X

 Postanowienia końcowe

  §19

 1. Organ prowadzący rozgrywki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed  zawodami, w trakcie ich trwania i po zawodach organizowanych przez kluby, które maja obowiązek ubezpieczyć swoich  zawodników  od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 2. W trakcie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany w niniejszym regulaminie z wyjątkiem zmian wynikających z postanowień PZPN.

 3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania wszystkich spraw nie ujętych w regulaminie przysługuje Prezydium Zarządu K-PZPN.   

 4. Niniejszy regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.          

 

Bydgoszcz, maj 2017 roku.    

 

                                             Prezes

                                                  Kujawsko - Pomorskiego Związku Piłki Nożnej

                                                Eugeniusz Nowak

 

 

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Top Desktop version