Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Switch to desktop Register Login

Zakładka "trener" na portalu Łączy Nas Piłka

Wydział Szkolenia K-PZPN informuje, że na portalu Łączy Nas Piłka dodano zakładkę „TRENER”. Znajdziecie w niej Państwo wszystkie niezbędne informacje dot. przepisów kształcenia i licencjonowania trenerów. Dostępna jest także wyszukiwarka trenerów, w której znajdują się wszyscy licencjonowani trenerzy z całej Polski (posiadający profil na PZPN24). Aby przejść do strony kliknij --> TUTAJ 

Ważne dla trenerów PZPN A i PZPN B

Wydział Szkolenia K-PZPN informuje, że w porozumieniu z PZPN zostanie przeprowadzona wymiana papierowych licencji PZPN A i PZPN B na identyfikatory plastikowe. Wymiana licencji pomoże w szybszym i łatwiejszym weryfikowaniu uczestników podczas naboru na kursy trenerskie oraz przy weryfikacji uprawnień podczas meczów ligowych. Wymiana jest darmowa.

1.     Aby wymienić licencje każdy trener musi spełnić następujące warunki:

a.      Posiadać licencje papierową ważną od dnia 30.06.2017 roku do 31.12.2019 roku

b.     Musi zarejestrować się na PZPN24, uzupełnić swoje konto oraz dołączyć skan licencji w zakładce Dyplomy Trenerskie i dokumenty -> Dodaj dokument -> Inne (poniżej zdjęcie gdzie należy dodać skan)

 

c.      UWAGA: trener nie musi dołączać żadnych wymaganych dokumentów (posiada już licencję)

d.     Musi przesłać informację poprzez PZPN24 o chęci wymiany licencji do macierzystego ZPN (poniżej zdjęcie gdzie należy dodać skan)

   e.      Licencje będzie można odebrać w Wojewódzkim ZPN.

Uprawnienia trenerskie do prowadzenia drużyn w poszczególnych klasach

Wydział Szkolenia K-PZPN w Bydgoszczy publikuje poniżej wyciąg z Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. Ma to na celu przypomnienie trenerom, jakie uprawnienia upoważniają do prowadzenia zespołów w poszczególnych klasach rozgrywkowych.

         1. Licencja UEFA PRO uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na każdym szczeblu rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i I ligi futsalu.

2. Licencja UEFA Elite Youth A uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na każdym szczeblu rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i I ligi futsalu, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych.

3. Licencja UEFA A uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na każdym szczeblu rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i I ligi futsalu.

4.Licencja UEFA Goalkeeper A uprawnia do pełnienia funkcji trenera bramkarzy, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych.

5. Licencja UEFA B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od ligi/klasy okręgowej do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: Ekstraligi kobiet, CLJ U-19 i CLJ U-17.

6. Licencja UEFA Futsal B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach wszystkich lig futsalu

7. Licencja Goalkeeper B uprawnia do pełnienia funkcji trenera bramkarzy, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy i I ligi, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych lig i klas rozgrywkowych.

8. Licencja Futsal C uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach futsalu, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: Ekstraklasy i I ligi futsalu, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych.

9. Licencja Grassroots C uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od A klasy do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych od D1 do G2.

10. Licencja Grassroots D uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od B klasy do klas niższych.

11. Licencja PZPN A uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od ligi okręgowej do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15.

1) W przypadku trenerów posiadających dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej, wydany przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych - osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,

2) Od 1 stycznia 2020 roku trenerzy o których mowa w ust.1) będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C,

3) Licencje PZPN A są ważne tylko do 31 grudnia 2019 roku.

4) Po 31 grudnia 2019 roku przewiduje się wprowadzenie możliwości uzyskiwania wyższych uprawnień trenerskich UEFA po odbyciu skróconego kursu i zdaniu egzaminu, wg zasad określonych odrębną uchwałą Zarządu PZPN przyjętą w terminie późniejszym.

12. Licencja PZPN B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od B klasy do klas niższych.

1) W przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych - osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu.

2) Od 1 stycznia 2020 roku trenerzy o których mowa w ust.1) będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots D.

3) Licencje PZPN B są ważne tylko do 31 grudnia 2019 roku.

4) Po 31 grudnia 2019 roku przewiduje się wprowadzenie możliwości uzyskiwania wyższych uprawnień trenerskich UEFA po odbyciu skróconego kursu i zdaniu egzaminu, wg zasad określonych odrębną uchwałą Zarządu PZPN przyjętą w terminie późniejszym.

Lista trenerów z aktualnymi licencjami

W zakładce „szkolenie – aktualne licencje trenerskie” opublikowaliśmy plik z listą trenerów K-PZPN posiadających ważne licencje i zarejestrowanych w systemie Extranet jako trenerzy K-PZPN oraz posiadających swój profil na platformie PZPN24.PZPN.PL.

Lista trenerów z uprawnieniami od UEFA A wzwyż dostępna jest na stronie www.pzpn.pl

Trenerzy, którzy mają ważne licencje, a których nie ma na liście, proszeni są o uzupełnienie swojego profilu na PZPN24 w celu aktualizacji listy.

Aby przejść do pliku kliknij --> TUTAJ.

Wyjaśnienie:

UEFA F B - UEFA Futsal B

UEFA E Y A - UEFA Elite Youth A

Wolne miejsca na kurs Grassroots C [aktualiazcja]

Wydział Szkolenia K-PZPN informuje, że posiada jeszcze 5 wolnych miejsc na kurs trenera Grassroots C. Planowane rozpoczęcie kursu – 16.12.2017 r. Aplikowanie na kurs odbywa się poprzez platformę PZPN24  do dnia 14 listopada 2017 r.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grassroots C:

 

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na kurs składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl - wniosek zawierający:

a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i Email wnioskodawcy,

b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca  wykonywał swój zawód,  

c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,

d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej. 

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:

a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej, 

b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski - w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały, 

c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia, d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności  za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego, e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do  podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,

g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

 

Koszt kursu to 800 zł.

 

Licencja Grassroots C uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od A klasy do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych od D1 do G2.

 

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela:

Trener koordynator K-PZPN

Andrzej Magowski - tel. 504 078 833 

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Top Desktop version