Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Nasza pasja i motywacja - piłka!

Wyszukaj:

Kursy trenerskie organizowane przez Kujawsko-Pomorski ZPN - ważne informacje

Wydział Szkolenia K-P ZPN informuje jakie kryteria muszą spełnić kandydaci na kursy trenerskie Grassroots C, UEFA B wyrównawczy, UEFA B, UEFA B i A zintegrowany, UEFA A.

 

Uchwała nr V/75 z dnia 25 maja  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA.

 

§ 4

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl - wniosek zawierający:
 2. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i Email wnioskodawcy,
 3. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
 4. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.
 7. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:
 8. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 9. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski - w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
 10. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia, d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego, e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 11. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
 12. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

 

KURS TRENERA GRASSROOTS C:

Wydział Szkolenia Kujawsko – Pomorskiego  Związku Piłki Nożnej informuje, że trwa rekrutacja na kurs Grassroots C.

 

Planowane rozpoczęcie kursu - 30 listopad 2018 r. 

 

72 godz. w formie  2 sesji - pt.-sob.-niedz. 

 

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie K-PZPN w Bydgoszczy pt. 17.00-21.00, w sob.-niedz. 8.30-17.00)

 

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona (32 uczestników).                                       

 

Koszt kursu 800 zł + koszt sprzętu sportowego ok. 250 zł.

 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grassroots C:

Kandydatem na kurs trenerów Grassroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone w  par. 4 Uchwały nr V/75 z dnia 25 maja  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA

O przyjęciu  na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje w sprawie spotkania organizacyjnego kandydaci na kurs otrzymają za pośrednictwem pzpn24 lub drogą elektroniczną.

Osoby, które pozytywnie ukończą kurs na podstawie otrzymanych dyplomów Grassroots C, otrzymają bezpłatnie roczną licencję Grasssrots C, która uprawnia do prowadzenia drużyn dziecięcych do 12 roku życia w rozgrywkach PZPN oraz seniorów A, B, C klasa.

 

UWAGA! Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń w postaci złożenia pełnej dokumentacji na platformie PZPN24.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Trener koordynator K-P ZPN

Andrzej Magowski - tel. 504 078 833, tel. 052/341 13 33  wew. 30

email: kujawpomorski@zpn.pl

email: magi.sport@wp.pl

 

KURS TRENERA UEFA B

Wydział Szkolenia Kujawsko – Pomorskiego  Związku Piłki Nożnej informuje, że jest w trakcie planowania kursu trenera UEFA B. Obecnie trwa rekrutacja na kurs. Aplikowanie odbywa się poprzez platformę PZPN 24. Planowane rozpoczęcie kursu - grudzień 2018 r.

Miejsce kursu- K-P ZPN Bydgoszcz, ZS15MS w Bydgoszczy, Gim Brzoza k/Bydgoszczy.

koszt kursu - 2000 zł                                                                                                                                                          

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B

1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1 posiada ważną licencję UEFA Futsal B, UEFA C lub GRASSROOTS C oraz

1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom Grassroots C, UEFA C lub UEFA Futsal B minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA B,

1.3 lub Zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na poziomie III ligi lub dawnej IV ligi (ma  możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B) i 

1.4 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

 

Informacje w sprawie testu wstępnego oraz spotkania organizacyjnego kandydaci na kurs otrzymają za pośrednictwem PZPN24 lub drogą elektroniczną.

 

Osoby, które ozytywnie ukończą kurs na podstawie otrzymanych dyplomów UEFA B, otrzymają bezpłatnie trzyletnią licencję UEFA B, która uprawnia do prowadzenia zespołów w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych (z wyjątkiem CLJ) oraz seniorów do V ligi włącznie.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Trener koordynator K-PZPN

Andrzej Magowski - tel. 504 078 833, tel. 052/341 13 33  wew. 30

email: kujawpomorski@zpn.pl

email: magi.sport@wp.pl                                                                     

 

KURS TRENERA UEFA B WYRÓWNAWCZY

Wydział Szkolenia Kujawsko – Pomorskiego  Związku Piłki Nożnej informuje, że rekrutacja kandydatów na kurs trenera UEFA B Wyrównawczy została zakończona.

Zaplanowane rozpoczęcie kursu październik 2018 r. – BRAK miejsc. Test wstępny i spotkanie organizacyjne odbyły się dnia 21.09.2018.

 120 godz. około 5/6 sesji weekendowych pt.17.00-21.00, sob.-niedz. 8.30-16.30

Miejsce kursu - K-PZPN Bydgoszcz, CWZS Zawisza, ZS15MS w Bydgoszczy, Gim. w Brzozie. Ilość miejsc na kursie ograniczona (do 32 uczestników)

Koszt kursu – 1450 zł

 

Kandydatem na kurs wyrównawczy trenerów UEFA B WYRÓWNAWCZY może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

- ma ukończone 19 lat,

- posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki lub wcześniejszymi rozporządzeniami państwowymi obowiązującymi do 23 sierpnia 2013 roku,

- legitymuje się minimum jednorocznym okresem pracy szkoleniowej z licencją PZPN B,

- przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w kursie i braku przeciwskazań do wykonywania zawodu trenera piłki nożnej,

- złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych,

- pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej. 

 

Osoby, które pozytywnie ukończą kurs na podstawie otrzymanych dyplomów UEFA B, otrzymają bezpłatnie trzyletnią licencję UEFA B, która uprawnia do prowadzenia zespołów w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych z wyjątkiem ligi juniorów CLJ oraz seniorów  do V ligi włącznie.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Trener koordynator K-P ZPN

Andrzej Magowski - tel. 504 078 833, tel. 052/341 13 33  wew. 30

email: kujawpomorski@zpn.pl

email: magi.sport@wp.pl

 

KURS TRENERA UEFA A WYRÓWNAWCZY

 

Zintegrowany kurs UEFA B (60godz.) + UEFA A (180godz.) + egzaminy                                                                                                                                                    

Wydział Szkolenia Kujawsko – Pomorskiego  Związku Piłki Nożnej informuje, że kurs rozpoczął się w dniu 23.09.2018 r. Rekrutacja kandydatów na kurs trenera UEFA A Wyrównawczy została zakończona.

 Ilość godz. na kursie (240 godz. około 8 sesji niedz.- pn.-wt.  w godz. 9.00-18.30 )

Miejsce kursu- K-P ZPN Bydgoszcz, CWZS Zawisza, ZS15MS w Bydgoszczy, Gim w Brzozie.. Ilość miejsc na kursie ograniczona (do 32 uczestników)

koszt kursu - 4000 zł

 

Kandydatem na zintegrowany kurs wyrównawczy UEFA B i A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

 

1. a) Posiada minimum dyplom trenera II Klasy w piłce nożnej wydany zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki lub wcześniejszymi rozporządzeniami

państwowymi obowiązującymi do 23 sierpnia 2013 roku.

 1. b) Potwierdzi minimum 2-letni staż pracy szkoleniowej z ważną licencją PZPN A.
 1. c) Przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na

wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie.

 1. d) Złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.
 1. e) Pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.

Osoby, które pozytywnie ukończą kurs na podstawie otrzymanych dyplomów UEFA A, otrzymają bezpłatnie trzyletnią licencję UEFA A, która uprawnia do prowadzenia zespołów w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych oraz seniorów  do III ligi włącznie.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Trener koordynator K-P ZPN

Andrzej Magowski - tel. 504 078 833     tel. 052/341 13 33  wew. 30

email: kujawpomorski@zpn.pl

email: magi.sport@wp.pl

 

KURS TRENERA UEFA A

Wydział Szkolenia Kujawsko – Pomorskiego  Związku Piłki Nożnej informuje, że trwa rekrutacja na kurs UEFA A. Planowane rozpoczęcie kursu - 30 listopad 2018 r.

Miejsce kursu - K-PZPN Bydgoszcz, CWZS Zawisza, ZS15MS w Bydgoszczy, Gim. w Brzozie.. Ilość miejsc na kursie ograniczona (do 24 uczestników).

Koszt kursu - 3500 zł.

Kolejny kurs UEFA A będzie organizowany jesienią 2020 r.

 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA A:

 1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1 posiada ważną licencję UEFA B,

1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA B minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA A,

1.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

Osoby, które pozytywnie ukończą kurs na podstawie otrzymanych dyplomów UEFA A, otrzymają bezpłatnie trzyletnią licencję UEFA A, która uprawnia do prowadzenia zespołów w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych oraz seniorów  do III ligi włącznie.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Trener koordynator K-P ZPN

Andrzej Magowski - tel. 504 078 833, tel. 052/341 13 33  wew. 30

email: kujawpomorski@zpn.pl

email: magi.sport@wp.plKujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

 

85-674 Bydgoszcz,

ul Gdańska 163

tel. 52 34113 33, 52 341 31 43

 

e-mail: kujawpomorski@zpn.pl, bydgoszcz@kpzpn.pl

 

Konto bankowe: Bank Millenium

69 1160 2202 0000 0001 4188 4663

 

Podokręg Toruń

 

87-100 Toruń,

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1/3

 

tel. 56 622 47 82

 

e-mail: torun@kpzpn.pl

 

Podokręg Włocławek

 

87-800 Włocławek,

ul. Królewiecka 27

 

tel. 54 232 79 12

 

e-mail: wloclawek@kpzpn.pl

 

Copyright © 2018 - Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Realizacja: GREGSOFT Group