Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Nasza pasja i motywacja - piłka!

Wyszukaj:

Zostań trenerem! Zapisz się na kurs

Wydział Szkolenia K-PZPN informuje o najbliższych planowanych kursach trenerskich oraz podaje do wiadomości kryteria, jakie należy spełnić, aby zakwalifikować się na poszczególne. Jest już możliwość aplikowania na kursy za pośrednictwem platformy PZPN24.

Planowane kursy trenerskie organizowane przez K-PZPN

 - UEFA B i A zintegrowany

 - UEFA B wyrównawczy

 - Grassroots C

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs powinna uzupełnić nastepujace dane na swoim profilu poprzez platformę  PZPN24 dostępny pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl.

a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i Email wnioskodawcy,

b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca  wykonywał swój zawód,  

c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,

d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej. 

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:

a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej, 

b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego ? uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski - w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały, 

c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,

d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności  za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,

e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do  podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,

g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS UEFA B i A ZINTEGROWANY:

Kandydatem na kurs trenerów Grassroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone w  par. 4 Uchwały nr V/75 z dnia 25 maja  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA.

1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA A  może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1  posiada dyplom Trenera klasy M, lub klasy I-szej, lub klasy II-giej,

1.2 w przypadku trenerów posiadających  dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej, wydany przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych - osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,

1.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu wyrównawczego UEFA B i A ZINTEGROWANY zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet. 

Koszt kursu - 4 tys. zł

Planowane rozpoczęcie kursu: 17.06.2018 r.

KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS UEFA B WYRÓWNAWCZY:

Kandydatem na kurs trenerów Grassroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone w  par. 4 Uchwały nr V/75 z dnia 25 maja  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA.

1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA B  Wyrównawczy może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1 posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystki lub innymi przepisami powszechnie  obowiązującymi - do 23 sierpnia 2013 roku,

1.2 W przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych - osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu, 1.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B WYRÓWNAWCZY zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

Koszt kursu - 1450 zł.

Planowane rozpoczęcie kursu: 22.06.2018 r.

KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS GRASSROOTS C:

Kandydatem na kurs trenerów Grassroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone w  par. 4 Uchwały nr V/75 z dnia 25 maja  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA.

UWAGA! Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń w postaci złożenia pełnej dokumentacji na PZPN24 dostępnej pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl.

Koszt kursu - 800 zł + 200 zł (sprzęt)

Planowane rozpoczęcie kursu 23.06.2018 r.

Aby zapoznań się z Uchwałą PZPN dot. licencji trenerskich kliknij --> TUTAJ

Jak zostać trenerem?https://kahlenbergservices.com/pl/offer/jak-to-dziala/

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

 

85-674 Bydgoszcz,

ul Gdańska 163

tel. 52 34113 33, 52 341 31 43

fax 52 341 72 08

 

e-mail: kujawpomorski@zpn.pl, bydgoszcz@kpzpn.pl

 

Konto bankowe: Bank Millenium

69 1160 2202 0000 0001 4188 4663

 

Podokręg Toruń

 

87-100 Toruń,

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1/3

 

tel. 56 622 47 82, fax 56 622 70 33

 

e-mail: torun@kpzpn.pl

 

Podokręg Włocławek

 

87-800 Włocławek,

ul. Królewiecka 27

 

tel./fax 54 232 79 12

 

e-mail: wloclawek@kpzpn.pl

 

Copyright © 2018 - Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Realizacja: GREGSOFT Group

Polityka Prywatności

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej Akceptuję